Download PowerPoint เรื่อง "การเขียนโครงการและการจัดทำรายงาน" ในวันที่ 25 ก.พ. 55
Download PowerPoint การบรรยายเรื่อง แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวันที่ 21 ม.ค. 55
ปัจจัยและองค์ประกอบที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร 2551กับจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนและการยกระดับผลัมฤทธิ์ทางการเรียนO-NET
ผังการข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2554
กลยุทธ์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Download PowerPoint เรื่อง "การเขียนรายงานวิจัยและการพัฒนา" ในวันที่ 15 ม.ค. 55
Download PowerPoint การบรรยายเรื่อง "เก็บตกเพื่อยกวิทยฐานะ" ในวันที 8 ม.ค. 55
การกรอกใบคำขอผลงานเกณฑ์ใหม่ ว.17
แนวการพัฒนาผลงานทางวิชาการของครูแบบต่อยอด
การจัดทำผลงานทางวิชาการ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
การจัดทำผลงานทางวิชาการ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ
Download PowerPoint การบรรยายเรื่อง "เก็บตกเพื่อยกวิทยฐานะ" ในวันที 8 ม.ค. 55
การกรอกใบคำขอผลงานเกณฑ์ใหม่ ว.17
แนวการพัฒนาผลงานทางวิชาการของครูแบบต่อยอด
การจัดทำผลงานทางวิชาการ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
การจัดทำผลงานทางวิชาการ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามาร
Download PowerPoint การบรรยาย เรื่อง "พาคิด พาทำ นำเสนอสื่อวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์"
Download  เอกสารการบรรยาย เรื่อง "การออกแบบการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้"
แก่นสาระการการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ตัวชี้วัด
คำอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

Download PowerPoint การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
Download PowerPoint  โรงเรียนมาตราฐานสากล
Download PowerPoint การบรรยายอบรมเรื่อง เอกสารประกอบการเรียนรู้
powerpoint โรงเรียนดีประจำตำบล
powerpoint ต้นแบบโรงเรียนในฝัน
powerpoint การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ file1    file2
powerpoint อาเซียนศึกษา   file 1     file 2  
การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน
แนวคิดการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย
ทักษะชีวิต ตอนที่ 2
ทักษะชีวิต ตอนที่ 1
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 2
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 1.2
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 1.1
การออแบบหน่วยการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะในการทำหน่วย/แผน
การตรวจสอบและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
การจัดทำผลงานทางวิชาการแบบใหม่ ว 17
Intro ประวัติวิทยากร
ความเชื่อมโยง สพฐ. โดย ท่านรังสรรค์ มณีเล็ก 
การบูรณาการ สนก. สวก. สกก.
การพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตราฐาน โดย ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
แนวทาวการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน        
การยกระดับคุณภาพครูประถม
     
การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  ดร.วิชัย กันหาชน
     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ดร.วิชัย กันหาชน
     
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ BWD ดร.ดิเรก วรรณเศียร
     
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ UNESCO
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ Coaching Mentaring
เอกสารประกอบคำอธิบายหลักสูตร 2551